Регистар на брокери

Назив на Друштвото ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД СТРУМИЦА
Седиште улица Маршал Тито број 4-1 Струмица
Телефонски број 075 330 002
Интернет страница www.ibisins.mk
Електронска адреса ibisins@gmail.com ; branislav.ibisins@gmail.com
Име и презиме на одговорното лице Бранислав Најдов – Извршен директор
Име и презиме на делегирано одговорно лице /
Матичен број 7379005
Број на решението со кое Агенцијата
му издала дозволата за вршење
осигурително брокерски работи
(датум на издавање на дозволата)
УП 19-1-639 од 27.08.2019 година
Име и Презиме на основач Бранислав Најдов
Име и презиме на членовите
на органот на управување
на Друштвото

Бранислав Најдов – Извршен член,

Најдов Трајче – Неизвршен и независен член – Претседател на Одбор на директори,

Катица Танушева – Неизвршен член

Име и презиме на лиценцираните
осигурителни брокери и нивни РБС

Бранислав Најдов – ОБ-0455

Зоран Стоилков – 14-3-689

Аница Најдов – 14-3-690

Датум на престанок Активен

Регистар на осигурителни брокери:

Име и презиме РБС издаден
од Агенцијата
Датум на вработување Класи на осигурување Број на решението Датум на издавање Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи – Статус
Бранислав Најдов ОБ-0455 07.09.2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
19-3-379 26.06.2016 Активен
Александра Димова ОБ-0431 12.09.2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
19-3-777 15.12.2015 21.10.2023
Зоран Стоилков УП 14-3-689 12.09.2019 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
14-3-689 24.06.2022 Активен
Аница Најдов УП 14-3-690 01.01.2021 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21
14-3-690 24.06.2022 Активен

Датум на ажурирање на регистарот:  25.10.2023 година